Pravila ponašanja

Kodeks ponašanja grupe Bauwerk Boen

 

SVRHA KODEKSA PONAŠANJA

Kodeks ponašanja izlaže smjernice za međunarodne aktivnosti svih zaposlenika grupe Bauwerk Boen i poduzeća koja je čine (dalje u tekstu „BBG”).

 

 

NAČELO

BBG je svjestan svoje gospodarske, ekološke i društvene odgovornosti prema ulagačima, zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, lokalnim vlastima, poduzeću i okolišu. BBG vjeruje da je etičko ponašanje od iznimne važnosti za dugoročni uspjeh poslovanja i svih poslovnih aktivnosti.

 

Uključenost, odgovornost, pouzdanost, poštovanje, povjerenje i suradnja vrijednosti su kojima su posvećeni svi zaposlenici i dio su „principa BBG-a”. U svakodnevnom kontaktu s unutarnjim i vanjskim partnerima, primjena i provedba tih vrijednosti, stavova i povezanih ponašanja dio je korporativne kulture koju provodi BBG i koja se temelji na uzajamnom poštovanju.

 

 

INTEGRITET U POSLOVANJU

Sukladnost sa zakonima

Sukladnost s primjenjivim zakonima u svim zemljama u kojima posluje BBG te relevantnim međunarodnim normama.

 

Korporativno upravljanje

Učinkovito korporativno upravljanje od iznimne je važnosti za održivo i uspješno poslovanje. BBG osigurava da se prakse korporativnog upravljanja ažuriraju, redovito revidiraju i prilagođavaju kada je potrebno.

 

Suradnja s poslovnim partnerima na temelju povjerenja

BBG održava stalno partnerstvo sa svojim klijentima i dobavljačima koje se temelji na otvorenosti i uzajamnom povjerenju. BBG od svojih dobavljača očekuje održivost, društvenu odgovornost i sukladnost sa zakonima i normama.

 

Pošteno tržišno natjecanje

BBG je posvećen poštenom tržišnom natjecanju koje se temelji na poslovnoj učinkovitosti. BBG se ne upušta u nekonkurentne prakse niti sudjeluje u dogovorima koji krše zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

 

Podmićivanje i prihvaćanje povlastice

BBG ne tolerira aktivno niti pasivno podmićivanje. BBG ne pruža neopravdane povlastice članovima vlade ili javnim tijelima ili zaposlenicima privatnih poduzeća kako bi utjecao na njihove odluke, niti ih prihvaća od trećih strana. Niti jedna osoba zaposlena u BBG-u ne smije pružiti, zatražiti niti prihvatiti neopravdane povlastice, poput pretjeranih darova ili pogodnosti, tj. onih koje premašuju uobičajenu vrijednost. Davanje darova ili pogodnosti posebno je zabranjeno u slučajevima kada se na poslovne odluke vrši nezakonit utjecaj, kao rezultat takvog slučaja ili uz dojam da se o takvom slučaju radi. Sve donacije BBG-a moraju biti transparentne. Detaljniji opis nalazi se u „antikorupcijskim smjernicama” BBG-a.

 

Sukobi interesa

BBG nastoji spriječiti sukobe interesa uprave i zaposlenika kada god je moguće. Od svih se zaposlenika očekuje da djeluju u najboljem interesu BBG-a i da vlastite interese ili koristi ostave po strani. Svi su zaposlenici obavezni u potpunosti objelodaniti svoje osobne ili financijske interese koji su u sukobu s interesima BBG-a.

 

Povjerljivost i zaštita podataka

BBG štiti svoje povjerljive i osobne podatke te sprječava njihovo neprikladno ili neovlašteno objavljivanje. Zaposlenici BBG-a ne smiju prosljeđivati niti upotrebljavati, unutar poduzeća ili izvan njega, poslovne tajne i industrijske tajne BBG-a tijekom ili nakon svog zaposlenja. Prije stupanja u suradnju s vanjskim partnerima sklopit će se prikladan sporazum o povjerljivosti podataka.

 

Intelektualno vlasništvo

BBG štiti svoje intelektualno vlasništvo i poštuje primjenjiva prava intelektualnog vlasništva trećih strana. BBG od svojih zaposlenika očekuje da provode prava intelektualnog vlasništva BBG-a, osiguraju njegovu zaštitu i odgovorno ga upotrebljavaju.

 

Sigurnost proizvoda

BBG je posvećen kvaliteti i sigurnosti svojih proizvoda. BBG osigurava uvjete za povjerenje klijenata u proizvode BBG-a u vezi s pouzdanošću, kvalitetom i učinkovitošću. Svi proizvodi BBG-a u skladu su s nacionalnim i međunarodnim zakonskim normama te s internim smjernicama za osiguranje kvalitete.

 

 

ODGOVORNOST PREMA ULAGAČIMA

Odgovarajući povrat ulaganja

BBG je svjestan svoje odgovornosti naspram privatnih i institucijskih ulagača. BBG je posvećen isplaćivanju odgovarajuće dividende na ulaganja svojim ulagačima i prikladne naknade za poduzet rizik. Međutim, pri donošenju svoje odluke BBG ne razmatra potencijalnu kratkoročnu dobit. Umjesto toga, razmatra dugoročni i održivi boljitak poduzeća.

 

 

ODGOVORNOST PREMA ZAPOSLENICIMA

Suradnja uz poštovanje

Posvećenost zaposlenicima i mogućnost razvijanja njihovih vještina od vitalne su važnosti za uspjeh BBG-a. Stoga BBG s posebnom pažnjom osigurava da zaposlenici u svim zemljama rade uz poštovanje, pravednost, pristojnost, iskrenost i povjerenje.

 

Razvoj zaposlenika

BBG smatra stvaranje privlačnog radnog okruženja jako važnim. U to je uključena ponuda modernih radnih prostora, specijaliziranih obučavanja te osobni razvoj i planiranje karijere.

 

 

 

Zabrana diskriminacije

Pružanje jednake prilike ključna je vrijednost BBG-a i njome se ocjenjuju učinkovitost, vještine i ponašanje zaposlenika. BBG ne tolerira diskriminaciju niti uznemiravanje na temelju spola, rase, vjere, nacionalnog porijekla, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, bračnog statusa ili bilo koje druge značajke pod okriljem zakona, prema „Pravilima o zaštiti ljudskih prava BBG-a”.

 

Zdravlje i zaštita na radu

BBG promiče dobro fizičko i mentalno stanje svojih zaposlenika i smatra zaposlenike svojim najvrednijim kapitalom.  Stoga BBG provodi potrebne radnje u svrhu zaštite njihova zdravlja i osobne sigurnosti.

 

Društveno partnerstvo

BBG poštuje promicanje dijaloga između sebe i svojih zaposlenika te je posvećen funkcionalnom društvenom partnerstvu sa zaposlenicima i njihovim predstavnicima.

 

Naknada

BBG pruža pravednu naknadu i pogodnosti svojim zaposlenicima u skladu s primjenjivim lokalnim zakonima.

 

 

ODGOVORNOST PREMA DRUŠTVU

Dijalog s društvom

BBG prepoznaje važnost suradnje s javnim tijelima i udrugama kako bi njegova poslovna etika postala stvarnost. BBG nastoji održati stalan dijalog s predstavnicima javnih tijela i udruga.

 

Ljudska prava i rad djece

BBG kao globalno poduzeće preuzima odgovornost u vezi s poštovanjem ljudskih prava te posebno izazove povezane s radom djece, kako je određeno u „Pravilima o zaštiti ljudskih prava BBG-a”.

 

 

ODGOVORNOST PREMA OKOLIŠU

BBG je svjestan kako njegove poslovne djelatnosti utječu na okoliš. BBG postupa u skladu s lokalnim i međunarodnim ekološkim normama te je posvećen stalnom poboljšavanju svoje učinkovitosti glede okoliša. Pozornost BBG-a usmjerena je na ekološku odgovornost i održivo ponašanje koje pogoduje prirodnim resursima u izravnom i neizravnom poslovnom kontekstu.

 

Štedljiva upotreba resursa

Sve aktivnosti BBG-a, od nabave do proizvodnje i odlaganja, usmjerene su prema maksimalnom očuvanju resursa i minimalnim emisijama. Putem svojih proizvoda i rješenja BBG se posvetio postupanju prema okolišu na odgovoran gospodarski i ekološki način.

 

 

 

ODGOVORNOST I PROVEDBA

Ovaj je Kodeks ponašanja obavezan za sve zaposlenike BBG-a. Svaki je zaposlenik osobno odgovoran za usklađivanje s Kodeksom ponašanja i njegovu provedbu. Nadređeni su uzori i postavljaju primjer Kodeksa ponašanja time što osiguravaju da se prenese svim zaposlenicima koji ga zatim usvajaju i provode. BBG je u internim direktivama dodatno odredio detalje ovog Kodeksa ponašanja. BBG nadzire sukladnost s Kodeksom ponašanja i direktivama te ih prilagođava prema potrebi. Svi su zaposlenici pozvani da prijave kršenje Kodeksa ponašanja. Prilikom procjene predstavlja li određena praksa kršenje Kodeksa ponašanja, zaposlenici će se ravnati prema razumnim etičkim i moralnim kriterijima, zdravom razumu te uzeti u obzir običaje i uvriježene konvencije specifične za zemlju. U slučaju kršenja zakona ne postoji margina prosudbe po kojoj se treba ravnati.

Na raspolaganju su tri interna ureda za prijavu (Odjeli za ljudske resurse BBLT-a, BBCH-a i BBHR-a) te Voditelj Odjela za ljudske resurse BBG-a.

Zaposlenici koji u dobroj vjeri prijave kršenje imat će punu podršku i diskreciju BBG-a te ne trebaju strepiti od negativnih posljedica. Maliciozne i lažne prijave neće se istraživati i mogu dovesti do disciplinskih mjera. U slučaju kršenja Kodeksa ponašanja uslijedit će disciplinske posljedice. Osim toga, kršenje zakona može dovesti i do građanskopravnih posljedica, kao što je zahtjev za regres i zahtjev za naknadu štete.

 

 

OSOBE ZA POMOĆ I KONTAKT

Ako su zaposlenici u nedoumici u vezi s primjenom Kodeksa ponašanja ili njegovih direktiva, BBG potiče sve zaposlenike da se za savjet obrate svojim nadređenima, glavnom direktoru ili Voditelju Odjela za pravne poslove i sukladnost.

 

St. Margrethen, 13. ožujka 2019.

Grupa Bauwerk Boen

 

 

Klaus Brammertz       Michael Kummer

Glavni direktor            Glavni direktor za ljudske resurse